معرفی پایان نامه

در این شماره، پایان نامه ی آقای هادی فكر جوان را تحت عنوان دیدن، دریافتن، جاودانگی را به استاد راهنمایی سركار خانم طاعی كه جهت دریافت درجه ی كارشناسی عكاسی ارائه شده است، به شما معرفی می كنیم.آقای فكر جوان پایان نامه ی خود را با گفتاری از كنفوسیوس آغاز می كند: «در یی چینگ رازهایی هست كه در لحظه ی هماهنگی انسان، زمین و آسمان فهمیدنی است» و به نوعی می توان گفت ما در این پایان نامه علاوه بر تأمل نظری، با نوعی نگرش فلسفی در عكاسی مواجه هستیم. 

 

 

 

در این پایان نامه با سه مقوله ی دیدن، دریافتن و جاودانگی برای رسیدن به عكاسی، به مثابه ی یك تجربه ی هنری آشنا می شویم كه از دیگاه آقای جوان، عكاسی مساوی است با این سه مرحله؛ اگر با دید یك تجربه ی هنری در آن نگریسته شود و لزوم طرح این مبحث را در قالب مقدمه ای كه در ابتدا آمده است ذكر می كند. رئوس كلی مطالب ارائه شده در این پایان نامه عبارتند از:

 

- بررسی تأثیر لحظه به عنوان پازل گمشده ذهن تهی و تقدس آن.

مسئله ی لحظه چیزی است که ذهن مرا بسیار به خود مشغول داشته این پرسش كه لحظه چقدر لحظه ایست یا چقدر یگانه و اتفاقی است، این مسئله كه لحظه تا چه حد می تواند به هماهنگی بین همه چیز مرتبط باشد».

 

- مسئله ی تقدس (تقدس اتفاق و تقدس لحظه)

در این بخش به تعریف قضیه ی اتفاق و بررسی سلسله اتفاقات سرنوشت ساز در زندگی آدمی پرداخته است: «هرچه به این اندیشه نزدیكتر می شویم، درمی یابیم كه در ذات اتفاق، تقدسی نهفته است و هر امری به هر میزانی كه اتفاقی باشد گویی آسمانی تر است،اینجاست كه مفهوم تقدس لحظه و تقدس اتفاق حاصل می شود». دین و دریافتنمؤلف در ادامه به بحث دیدن و در مرحله ی دوم، دریافتن می پردازد و در روشن كردن این مسئله چند عامل مهم را كه پدیده اتفاقی بودن دریافت عكاس را شكل می بخشد، فهرست می كند. او یك دسته بندی كلی از عوامل محیطی و محاطی مؤثر بر این مطلب را عنوان می كند كه این عوامل، عكاس را در رسیدن به «هماهنگی كامل برای رسیدن به لحظه ی دریافت» یاری می دهند. 

 

 

 

جاودانگی

در نهایت می رسیم به سومین حلقه ی زنجیر یعنی جاودانگی كه در كنار دیدن و دریافتن می تواند مرز محكمی میان عكاسی و تصویر سازی بنا كند. او دیدگاه خود را با بیان این مطلب كه جاودان كردن در عكاسی، به معنی ثابت كردن و ساكن كردن یك تركیب بندی، زاویه، نگاه و ثبت این سكون است، به جمع بندی كلی می رساند.در انتها، مجموعه ای از عكس های آقای جوان را در سه آلبوم تحت عنوان «سایه های ناپیدای كودكی كه من بودم» ستایش های غریبانه ی شهر كوچك و حركت در زمان مومی شكل را مشاهده می كنیم كه خود عكاس به توضیح تفسیر روند عكاسی این مجموعه ها و چگونگی گزینش آنها می پردازد.این پایان نامه، ما را وا می دارد تا با نگاهی دیگر در مقوله ی عكاسی آشنا شویم و آنچه خواندن آن را برای ما جالب می نماید، صراحت و تلاش عكاس در پیوند مباحث نظری و عملی است.برای آشنایی بیشتر با مباحث مطرح شده در این پایان نامه خواندن آن را به شما توصیه می كنم. 

 

این پایان نامه به شماره ی «1381/143» در بخش پایان نامه های کتابخانه ی دانشگاه هنر موجود می باشد. 

نوشته ی ونوشه محمدی 

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!